Krak - Opdag nærheden - Søg lokalt.

Roskilde, 17/06/2020 - 10:53

Læs hele rettens begrundelse for dom i Lønstrup-sag

Christian Lønstrup vandt onsdag en sag om uretmæssig fyring i FC Roskilde ved byretten.

Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Af: /ritzau/

* Herunder følger Retten i Roskildes begrundelse for sin dom i sagen mellem Christian Lønstrup og FC Roskilde:

"På baggrund af oplysningerne om indholdet af det arbejde, som Christian Lønstrup udførte som cheftræner og manager, herunder hans ledelsesbeføjelser overfor spillerne, finder retten, at Christian Lønstrup er funktionær, og at sagen derfor skal afgøres efter funktionærlovens bestemmelser.

Det lægges til grund som ubestridt, at Christian Lønstrup under evalueringen om formiddagen den 13. maj 2019 af kampen mellem FC Roskilde og Lyngby Fodboldklub kom ind på emnet matchfixing, og at han orienterede truppens spillere om det rygte, han havde hørt dagen før kampen mellem de to klubber.

Der er efter de forklaringer, som er afgivet, ikke grundlag for at antage, at Christian Lønstrup under evalueringen af kampen mod Lyngby Fodboldklub har nævnt andet end, at 3 til 4 af klubbens tidligere og nuværende spillere - uden at nævne navne - kunne have været involveret i matchfixing, eller at Christian Lønstrup skulle have oplyst konkrete spilleres gagering.

Det er ubetænkeligt på baggrund af de forklaringer, som Christian Lønstrup og John Bredahl har afgivet, at lægge til grund som bevist, at Christian Lønstrup i hvert fald inden mødet med spillerne om formiddagen mandag den 13. maj orienterede Carsten Salomonsen om rygtet om matchfixing, og at dette ikke gav Carsten Salomonsen anledning til hverken før mødet at pålægge Christian Lønstrup tavshed om det, han havde hørt, eller under mødet med spillerne at kommentere spørgsmålet om matchfixing, selv om det havde været nærliggende, at han som klubbens ejer burde have forholdt sig til en mistanke om matchfixing i klubben og reageret overfor Christian Lønstrup, såfremt han havde vurderet, at Christian Lønstrup burde afholde sig fra at nævne emnet under evalueringsmødet.

Ved sin undladelse heraf har Carsten Salmonsen givet Christian Lønstrup en berettiget forventning om, at han optrådte loyalt over for sin arbejdsgiver ved at rejse spørgsmålet om matchfixing overfor truppen. Folketinget vedtog i foråret 2015 en lov, der forbyder matchfixing. Det fremgår af lovens legislative baggrund, at det er formålet med forbuddet mod matchfixing at skabe en kultur, hvor ingen føler sig fristet til at snyde, og hvor det er legitimt at fortælle, hvis der er en mistanke om matchfixing.

Det er rettens vurdering, at Christian Lønstrup som cheftræner var forpligtet til at bringe emnet op på baggrund af de oplysninger, han havde fået og i lyset af truppens resultater under sæsonens kampe, og at han ville have svigtet sin opgave som cheftræner, hvis han havde ignoreret de oplysninger, han havde fået af tredjemanden, og ikke delagtiggjort både Carsten Salomonsen, sin assistenttræner og truppens spillere om mistanken.

Retten finder derfor, at Christian Lønstrup hverken har handlet illoyalt over for truppen, klubben eller dens ledelse eller på anden måde tilsidesat de pligter, der har påhvilet ham som cheftræner og manager i klubben.

FC Roskilde har derfor ikke haft grundlag for hverken at suspendere eller at bortvise Christian Lønstrup eller at ophæve ansættelsesaftalen med ham.

Selv om Christian Lønstrups advokat i brevet, dateret den 22. maj 2019, har opgjort et krav, er der ikke grundlag for på baggrund af optakten til FC Roskildes suspension af Christian Lønstrup, det, der skete i dagene efter hans suspension, og hans forklaring om hændelsesforløbet, at fortolke brevet som Christians Lønstrups opsigelse eller ophævelse af ansættelsesforholdet.

Retten lægger derfor til grund, at FC Roskilde uberettiget har ophævet ansættelsesforholdet efter at have suspenderet Christian Lønstrup.

Da Christian Lønstrups legale opsigelsesvarsel på 1 måned ifølge funktionærloven er blevet forlænget med 2 måneder i ansættelseskontraktens § 11, jf. funktionærlovens § 2, stk. 6, sidste punktum, skal FC Roskildes opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende, jf. de
samme bestemmelser.

Da Christian Lønstrup er blevet bortvist uberettiget, og idet retten lægger til grund i overensstemmelse med mailen, som FC Roskildes advokat sendte den 29. maj 2019 til Christian Lønstrups advokat, at ansættelsesforholdet ”er endelig ophørt i denne måned”, har Christian Lønstrup krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder, tillagt 2 måneder, jf. funktionærlovens § 3.

Da der ikke er uenighed mellem parterne om opgørelsen af lønkravet, lægger retten herefter Christian Lønstrups opgørelse til grund.

Da bestemmelsen i ansættelseskontraktens § 11 er uklar, skal Christian Lønstrup have en godtgørelse på 10.000 kr. for FC Roskildes tilsidesættelse af ansættelsesbevisloven.

FC Roskilde dømmes derfor til at betale Christian Lønstrup 333.800,60 kr. med renter som nedenfor bestemt.

Sagens omkostninger:

Da Christian Lønstrup har fået medhold i sine hovedsynspunkter om bortvisningens berettigelse og efter sagens udfald, skal FC Roskilde derfor betale Christian Lønstrup sagens omkostninger i forhold til det beløb, FC Roskilde dømmes til at betale.

Omkostningerne fastsættes til 8.280 kr. til dækning af rets- og berammelsesafgiften, 45.000 kr. til dækning af Christian Lønstrups advokatomkostninger og 1.114,16 kr. til dækning af Christian Lønstrups udlæg til vidne- og befordringsgodtgørelser eller i alt 54.394,16 kr."

* Herunder følger Retten i Roskildes dom i sagen mellem Christian Lønstrup og FC Roskilde:

"Thi kendes for ret:

Sagsøgte, FC Roskilde A/S, skal inden 14 dage betale sagsøgeren, Christian Lønstrup, 333.800,60 kr. med procesrente fra den 13. juni 2019, til betaling sker.

Inden samme frist skal FC Roskilde A/S betale Christian Lønstrup sagens omkostninger med 54.394,16 kr. Omkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens § 8a."

/ritzau/

Nyhedsarkiv